‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    کشاورزی زیستی (ارگانیک)    first    2008-12-30    دانشگاه شهید بهشتی    ترجمه   
2    فن آوری میکوریزایی در کشاورزی: از ژن تا فرآورده های زیستی    first    2011-09-18    واژگان خرد    ترجمه   MainAuthor:جیانینازی، شوئپ، بارآ، هاسل واندتر,Authors:  
3    حاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیک (رهیافتی اگرواکولوژیک)    first    2012-12-20        تدوین و گردآوری   
4    اگرواکولوژی    first    2015-09-21        ترجمه   MainAuthor:میگوئل آلتییری، کلارا نیکولز,Authors:  
5    راهنمای جامع و کاربردی کودهای بیولوژیک و آفت کش های میکروبی برای کشاورزی پایدار    first    2016-12-19    انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی    ترجمه   MainAuthor:وورا، شلات، ویاس,Authors: