1. روشنک شهریاری احمدی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , رضا خراسانی , اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱۸۱-۱۹۶
 2. عین اله حسامی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , روزبه فرهودی , تاثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی ‌های زراعی ذرت رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۶۷-۸۱
 3. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد (Sesamum Indium L.)، ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا (Phaseolous vulgare L.) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم آبیاری , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۴۹-۲۶۶
 4. نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۴۹-۶۵
 5. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش , بررسی و مقایسه ی سناریوهای مختلف اقتصادی و زیست محیطی از طریق بهینه سازی مصرف سوپرجاذب رطوبت، اسید هیومیک و کود دامی در زراعت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱۰-۳۰
 6. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر تاریخ‎ و روش‎ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۸۲۵-۸۴۱
 7. اسداله خاکی نجف آبادی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط (Vigna unguiculata L.) و لوبیا چشم بلبلی (Panicum miliaceum L.) ارزن معمولی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۶۹۱-۷۰۸
 8. شیوا قلعه نویی , علیرضا کوچکی , محمدتقی ناصری پور یزدی , محسن جهان , اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۸۸-۶۰۲
 9. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , میلاد صالح آبادی , نگار ناصری , بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) تحت‎تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلف , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۶۴۹-۶۶۲
 10. حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۲۳-۱۳۱
 11. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی ( Echium amoenum) در نظام زراعی کم نهاده , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۵-۶۱
 12. احمدرضا رضوی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی نصیری محلاتی , جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۳۶-۱۴۹
 13. رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , حسین رجائی شریف آبادی , عباسعلی ناصریان , اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۹۹-۷۱۰
 14. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش , بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۴۶-۷۶۴
 15. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش , بررسی اثر مقادیر افزایش یافته ی سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۷۴۶-۷۶۴
 16. حمید مروی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , محمد آرمین , تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۷-۳۵
 17. دکتر مخمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۵۵-۵۷۳
 18. محمدرضا درگاهی , محسن جهان , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۳۹۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۰-۶۲
 19. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی , علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۸
 20. هدا محمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران , علوم محیطی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۹-۵۰
 21. رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , اثر کاربرد حاصلخیز کننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (sorghum bicolor) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۰۹-۱۱۹
 22. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , حمیده خلیل زاده , ریحانه بیگناه , احمدرضا رضوی , بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۸۲۳-۸۳۹
 23. حمیده خلیل زاده , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۷۸۶-۷۹۶
 24. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی , اکو فیزیولوژی بذر , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۱۷-۱۳۵
 25. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶
 26. عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 27. روح اله حسن زاده , محسن جهان , ناصر مجنون حسینی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.) , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۷۷-۲۸۶
 28. محسن جهان , شیوا قلعه نویی , امین خاموشی , محمد بهزاد امیری , بررسی ویژگی های اگرواکولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت، اسیدهیومیک و دورهای آبیاری , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۴۰-۲۵۴
 29. رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۹۱-۳۹۸
 30. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیک , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۱۶-۲۳۱
 31. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , حمیده خلیل زاده , ریحانه بیگناه , سید احمدرضا رضوی , کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه با استفاده از روش سطح-پاسخ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۲۳-۸۳۹
 32. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی , بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسون , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۶۲-۷۰
 33. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۵-۳۹
 34. پرویز رضوانی مقدم , ریحانه بیگناه , محسن جهان , بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۷۴-۵۸۱
 35. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۵۴۳-۵۵۳
 36. ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۶۹-۳۷۷
 37. محسن جهان , رضوان سهرابی رنانی , فریما دعائی , محمد بهزاد امیری , اثر هیدروژل سوپر جاذب رطوبت در خاک و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مشهد , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۷۱-۹۰
 38. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , فاطمه رنجبر , معصومه آریایی , نفیسه کمایستانی , اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۷۵۳-۷۶۶
 39. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , جواد شباهنگ , فائزه احمدی , فرزانه سلیمانی فرزقی , بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۶۲-۵۷۲
 40. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L. , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۳۶۳-۳۷۲
 41. محسن جهان , نفیسه کمایستانی , فاطمه رنجبر , امکان‌سنجی استفاده از سوپر جاذب رطوبت به‌‌منظور کاهش تنش خشکی وارده به ذرت (Zea mays L.) در یک نظام زراعی کم‌‌نهاده در شرایط مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۲۷۲-۲۸۱
 42. ویدا مختاری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۴۰۱-۴۰۷
 43. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۳۳۷-۳۵۶
 44. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , جواد شباهنگ , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , اثر کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۷۳-۸۷
 45. محسن جهان , معصومه آریائی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱-۱۵
 46. محمد بهزاد امیری , رضا قربانی , محسن جهان , حمیدرضا احیایی , ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۴۹-۶۵۸
 47. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فروغ دهقانی پور , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۵۱-۷۶۳
 48. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۸۷۸-۸۹۰
 49. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد دانیال سالاری , رضا قربانی , اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۷۲۶-۷۳۷
 50. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۷۰-۸۲
 51. محسن جهان , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , فرهاد رجالی , معصومه آریایی , احسان ابراهیمی , اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۳۷۵-۳۹۰
 52. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۱۱۷-۱۲۸
 53. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۲۹-۱۴۲
 54. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , محسن جهان , بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۱۱-۱۱۶
 55. محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۵۳-۶۷
 56. محسن جهان , آرش کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فروغ دهقانی پور , اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 57. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا تبریزی رائینی , الهام عزیزی , محسن جهان , ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 58. محسن جهان , آرش کوچکی , تأثیر کشت ارگانیک بابونه بر ترکیبات شیمیایی آن , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱